Predikat

Predikat u srpskom jeziku

Predikat je jedan od dva glavna rečenična člana u rečenici. U suštini, oko predikata se okupljaju svi ostali rečenični članovi. Rečenica koja se sastoji samo od subjekta i predikata naziva se prosta neproširena rečenica; ona rečenica, koja pored subjekta i predikata, sadrži još neki rečenični član naziva se prosta proširena; a ona rečenica u kojoj se nalaze dva ili više predikata: složena rečenica.

Postoje dve vrste predikata: glagolski i imenski. Glagolski predikat čini određeni glagol u ličnom glagolskom obliku, na primer u perfektu (prošlo vreme): Sedeo sam sam u kući; ili u prezentu (sadašnje vreme): Sedim sam u kući. Dakle, ovde je glagol sedeti iskazan ličnim glagolskim oblikom. Kao što se može zaključiti, glagolski predikat označava radnju koju vrši subjekat, ili stanje koje se dešava subjektu: Mama stari.

Za razliku od glagolskog predikata, imenski predikat označava neku osobinu subjekta ili identifikuje subjekat po nekom njegovom svojstvu. Imenski predikat se sastoji od neke imenske reči (imenica, zamenica, pridev ili broj) i glagolskog dela, koji čini sponu između subjekta i imenskog dela: Sanja je lepa; gde je predstavlja glagolski deo imenskog predikata (od glagola jesam/jeste/je), a pridev lepa predstavlja imenski deo imenskog predikata.

Povezana pitanja

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...